Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Ogloszenia dla doktorantów > Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z  dotacji projakościowej

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z  dotacji projakościowej

I.   Doktorant ubiegający się o  przyznanie stypendium doktoranckiego (zwiększenie stypendium doktoranckiego) musi  wypełnić wniosek  w systemie USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl

II.   Po zalogowaniu się na tej  stronie, doktorant zaczyna wypełnianie wniosku od wpisania danych  osobowych

III.   Następnie zaznacza odpowiednie typy osiągnięć  na podstawie których doktorant będzie się ubiegał o stypendium doktoranckie (zwiększenie), i  które jest w stanie udokumentować.  Zaznaczyć należy, że  są typy  osiągnięć, które są warunkiem  koniecznym  do spełnienia.

      W przypadku  stypendiów doktoranckich doktorant musi spełnić jednocześnie poniższe warunki:

  1. terminowo zrealizować   program  studiów doktoranckich w poprzednim  roku akademickim (warunek konieczny);
  2. spełnić przynajmniej  jeden (warunek konieczny) z poniższych:

    a.  wykazać się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach  praktyk zawodowych   

lub                                                                                                                                

    b.  wykazać się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną  uczelni   

  1.   wykazać się postępami w pracy naukowej   i  w przygotowaniu rozprawy doktorskiej    (warunki konieczne).

                

 IV. Kolejnym  krokiem wypełniania elektronicznego wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego  (zwiększenia) jest poświadczenie zaznaczonych typów osiągnięć poprzez wpisanie  konkretnych już osiągnięć  przy danym typie osiągnięć . Wpisanie daty osiągnięcia  jest  nieobowiązkowe. Na każde osiągnięcie  przeznaczono 1000 znaków. 

Uwaga Do  jednego typu  osiągnięć można przypisać  wiele osiągnięć.    Proszę więc nie wpisywać wszystkich  swoich osiągnięć z danego typu  pod jednym kodem typu osiągnięć, tylko dany typ  osiągnięć wybrać tyle razy ile potrzeba (w zależności od ilości osiągnięć z danego typu).


V. Odpowiednią procedurę   przypisywania osiągnięć stosuje się przy wypełnianiu  wniosku w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z tą różnicą, że zastosowanie tu mają łącznie poniższe typy osiągnięć:

  1. wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej

      i

        2. wyróżniające osiągnięcia w pracy  badawczej


VI. Przypisywanie osiągnięć  do danego typu powinno następować przy uwzględnieniu  wytycznych  zawartych w wewnętrznych  (wydziałowych) instrukcjach w sprawie uzupełniania  wniosków o stypendia doktoranckie (zwiększenia) w USOSwebie.


VII. Po zapisaniu wniosku, doktorant jest zobowiązany wydrukować wniosek, podpisać, następnie uzupełnić o dodatkowe dokumenty, w szczególności o opinię opiekuna naukowego oraz dokumenty  potwierdzające uzyskanie każdego   wskazanego we wniosku  osiągnięcia, a także dokumenty, które wydział sam określił np. wypełniony wydziałowy załącznik z osiągnięciami.


VIII. Wydrukowany wniosek wraz z kompletem  niezbędnych dokumentów należy złożyć u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentacji stypendialnej  na wydziale w terminie do 30 września 2019 r.


Uwaga Termin składania wniosku nie podlega przywróceniu. Doktorant, który złoży wniosek  niekompletny lub  złożony po terminie nie  otrzyma stypendium (zwiększenia).

System USOS uruchomiony zostanie od 16.09 - 30.09.2019 r.

data utworzenia/modyfikacji: 16 wrzesień 2019 o 11:09:17autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: