Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Języki Obce

Języki Obce

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

ROK AKADEMICKI 2014/15

1.  Od roku akademickiego  2013/14 studenci  studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.

(język wybrany staje się językiem obowiązkowym):

a.  na studiach I stopnia na poziomie B2 II

b.  na studiach II stopnia na poziomie B2+,  

c.  na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2+.

2.  Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje następujący limit godzin:

a.  na studiach I stopnia 120 godzin,

b.  na studiach II stopnia 40 godzin, 

c.  na studiach jednolitych magisterskich 180 godzin. 

3.  Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (www.spnjo.uni.wroc.pl). Studium oferuje naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego,  francuskiego,  hiszpańskiego,  niemieckiego,  rosyjskiego i włoskiego. Wyboru języka dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

4.  Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium (patrzhttp://www.spnjo.uni.wroc.pl - zakładka „Studia niestacjonarne – Rok I i II").

5.  Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.

6.  Student powinien wybrać z oferty Studium język,  który zna najlepiej,  ponieważ lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1.   Aby kontynuować naukę na poziomie wyższym,  student jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną poziomu niższego.

7.  Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka,  który wybrał. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa. 

8.  W celu określenia poziomu znajomości języka,  studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego na początku I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich: 

a.  jeżeli student zakwalifikuje się  niżej niż początkowy poziom lektoratu,  czyli poziom B1,  jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie,   

b.  jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2I lub B2II),  zaczyna lektorat od poziomu,  na który się zakwalifikował,

c.  student,  który zakwalifikuje się na poziom C1I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie,  ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym poziomie (B2II).

9.  Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+,  który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych).

10.  Na studiach jednolitych magisterskich po zdaniu egzaminu na poziomie B2II,  studentów obowiązuje kontynuacja lektoratu z wybranego języka na poziomie B2+.

11.  Student może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów (patrz http://www.spnjo.uni.wroc.pl zakładka „Studia niestacjonarne – Rok I i II -  Zwolnienie z lektoratu).

12.  Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat języka obcego,  student może  przeznaczyć na naukę innego języka. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad nauczania języków obcych oraz zapisów na języki obce dostępne na stronie internetowej Studium Praktycznej Nauki jęzków Obcych

http://spnjo.uni.wroc.pl/

data utworzenia/modyfikacji: 11 maj 2016 o 15:36:04autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: