Stosunki międzynarodowe

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Dziekanat
ul. Koszarowa 3
50-149 Wrocław
tel. +48 71 375 52 03

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Struktura studiów:

- I stopnia (licencjackie)

- II stopnia (magisterskie)


Na studiach I stopnia (licencjackich) zakres przedmiotów jest obowiązkowy i opcjonalny, z czego prawie jedną trzecią programu studiów stanowią przedmioty wybieralne, co daje studentom możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki edukacyjnej odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom. W ofercie studiów licencjackich znajdują się również tematyczne konwersatoria językowe poświęcone zagadnieniom polityki zagranicznej, kultury, biznesu międzynarodowego i problemom globalnym. W czwartym semestrze studenci wybierają specjalizacyjną ścieżkę kształcenia, z którą powiązany jest wybór określonego zestawu zajęć. W szóstym semestrze student uczęszcza na zajęcia wprowadzające do metodologii badań nauk społecznych (laboratorium licencjackie). Obowiązkowe uczestnictwo w przedmiotach ze ścieżki specjalizacyjnej i w laboratorium licencjackim ma za zadanie przygotować studenta do egzaminu dyplomowego oraz zaprezentować program realizowany w ramach specjalizacji na studiach II stopnia. Studia kończą się egzaminem licencjackim, realizowanym na podstawie zagadnień z przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych. 

 

Na studiach licencjackich oferowane są następujące specjalności: 

 • Służby zagraniczne

Przedmioty oferowane na w ramach tej ścieżki edukacyjnej łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się m.in. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny, Polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej, Teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych, Dyplomacja prewencyjna i operacje reagowania kryzysowego, Współpraca z mediami. Absolwenci posiadają zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak i na polskiej scenie politycznej – w aspekcie polityki zagranicznej RP. W związku z tym są wstępnie przygotowani do pracy w służbie zagranicznej, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w organizacjach pozarządowych oraz firmach i koncernach medialnych. Przygotowanie studentów, także w zakresie znajomości języków obcych, pozwala na zatrudnienie absolwentów specjalności również w sektorze prywatnym.

 • Studia europejskie

Studia europejskie są ukierunkowane na poznawanie procesów integracji europejskiej. W ramach studiów obecna jest więc szeroko ujęta problematyka europejska, uwzględniająca zagadnienia dotyczące całego kontynentu europejskiego. Jednym z kluczowych zagadnień tego typu jest problematyka bezpieczeństwa europejskiego oraz funkcjonującego w Europie „euroatlantyckiego” systemu bezpieczeństwa, realizowanego przez Pakt Północnoatlantycki. Główny obszar studiów koncentruje się jednak przede wszystkim na procesach i zjawiskach towarzyszących integracji europejskiej. Takie europeistyczne ukierunkowanie specjalności otwiera przed studiującymi znaczne obszary wiedzy o zjawiskach, procesach, instytucjach i procedurach decyzyjnych w obrębie Unii Europejskiej, które mają zasadnicze znaczenie dla polityczno-ekonomiczno-społecznego kształtu współczesnej Europy oraz jej przyszłości. Studiujący na specjalności mają okazję do poznania uwarunkowań politycznych, społecznych, instytucjonalnych i strukturalnych, wyznaczających i określających kierunki procesów integracji europejskiej. Daje to studiującym możliwość pogłębionego poznania i zrozumienia tych zjawisk i procesów, które zachodzą na bieżąco i które dzieją się w historycznym teraz. Wiedza o procedurach, uwarunkowaniach, i bieżących mechanizmach polityki może być nie tylko poznawczo istotna, ale może dostarczać także materiału do pogłębionej obserwacji i uzyskania praktycznej wiedzy. Zajęcia zasadniczo dotyczą wydarzeń bieżących, a zwłaszcza tych, które dokonują się po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Zmiany instytucjonalne i prawne, które przyniósł traktat, są przedmiotem specjalnych zajęć, dających głębszą orientację w problematyce integracji europejskiej. Szczególna uwaga jest poświęcana także kierunkom polityki samej Unii oraz poszczególnych państw członkowskich.

 • Gospodarka i biznes międzynarodowy

Specjalność Gospodarka i biznes międzynarodowy (GiBM) stanowi ofertę dla tych studentów, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i tym samym wiążą swoją przyszłość zawodową zarówno z pracą w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej korporacji oraz/lub pomysłem na prowadzenie własnej firmy, jak również w podmiotach szeroko rozumianej administracji samorządowej lub krajowej kształtujących ład gospodarczy. Absolwenci specjalności potrafią efektywnie pracować w zespołach projektowych zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów społeczno-gospodarczych oraz/lub biznesowych. Szczególny nacisk położony jest tutaj na transfer praktycznych umiejętności z zakresu identyfikacji priorytetów rozwojowych oraz budowy poszczególnych elementów strategii rozwoju zarówno lokalnej, regionalnej i krajowej gospodarki (bezpieczeństwo ekonomiczne, ład instytucjonalny, wzrost konkurencyjności, stymulowanie przedsiębiorczości), jak i funkcjonujących w jej ramach firm (biznes plan, aspekty marketingowe, tworzenie wizerunku, kampanie informacyjne). Absolwenci dysponują przy tym rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz prowadzenie negocjacji w międzynarodowym środowisku. Ułatwiają to także obowiązkowe praktyki zawodowe oraz możliwość wyjazdów na studia na uczelnie zagraniczne (program LLP-Erasmus) i krajowe (program MOST).

 • Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

W ramach specjalności Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych prowadzone są zajęcia będące wynikiem interdyscyplinarnego podejścia w stosunkach międzynarodowych. Łączy ono badania nad polityką i stosunkami międzynarodowymi z badaniami nad mediami i komunikowaniem. Elementy zarządzania komunikacją wprowadza przedmiot Komunikacja strategiczna. Przygotowuje studentów stosunków międzynarodowych do zarządzania procesami komunikowania w stosunkach międzynarodowych na wszystkich szczeblach administracji. Na zajęciach analizowane są przypadki komunikacji międzynarodowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przedmiot Międzykulturowość w zarządzaniu kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym. Studenci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, potrzebne w komunikowaniu międzynarodowym, a także umiejętności negocjacyjne. W ramach zajęć, a zwłaszcza proseminarium, nabywają umiejętności pozyskiwania i weryfikowania i tworzenia informacji oraz przygotowania tekstów pisanych, w tym naukowych. Przedmiot Współpraca z mediami wskazuje na specyfikę współpracy z dziennikarzami i pracownikami mediów. Zawiera elementy edukacji medialnej, treningu umiejętności współpracy z mediami oraz omówienie skutków pojawienia się mediów społecznościowych dla komunikowania międzynarodowego.

 • Studia niemieckie

Pierwsze dwa semestry są okazją do przybliżenia studentom tematyki niemcoznawczej w różnych jej ujęciach. Podczas zajęć omawiane są najistotniejsze obszary funkcjonowania naszego zachodniego sąsiada w wymiarze wewnętrznym i zagranicznym. Prezentują one zarówno dzieje najnowsze państwowości niemieckiej, jak i obecny kształt ustrojowy. Podczas zajęć omawiane są tematy takie jak: historyczne uwarunkowania obecnej polityki Niemiec, „debata nad przezwyciężeniem trudnej przeszłości”, problematyka społeczeństwa wielokulturowego, udział w budowaniu światowego ładu i bezpieczeństwa oraz kształtowanie wizerunku na arenie międzynarodowej przy pomocy kultury.

 • Studia wschodnie

Nasi absolwenci podejmują pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w tym polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej, przede wszystkim na obszarze postradzieckim, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu, wszędzie uchodząc za biegłych specjalistów w problematyce wschodniej. Z powodzeniem odnajdują się również w działalności związanej z handlem zagranicznym oraz w pracy analitycznej. Rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych i miejsce w nich naszego kraju, m.in. projekt Partnerstwa Wschodniego, pokazują, że kierunek wschodni będzie odgrywał coraz większe znaczenie w polskiej polityce zagranicznej. Absolwent specjalności wschodniej jest biegły w procesach transformacji społeczno-politycznych naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi ale oferta dydaktyczna w ramach specjalności nie dotyczy wyłącznie obszaru postradzieckiego bowiem student specjalności zdobywa również podstawową wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W ramach tej specjalności istnieje możliwość nauki języka rosyjskiego (również od podstaw), który nie jest jednak warunkiem niezbędnym do przyjęcia na studia. Nie do przecenienia jest również obecność na specjalności studentów ze Wschodu – stypendystów polskiego rządu z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, a nawet Mongolii, co pozwala na poznawanie specyfiki badanego obszaru z innej perspektywy.

 

Program studiów II stopnia (studiów magisterskich) obejmuje przedmioty obowiązkowe, specjalizacyjne, fakultatywne i lektorat specjalistyczny, z czego oferta zajęć do wyboru stanowi niemal 2/3 całego programu studiów. Student jest przypisany do specjalności/seminarium magisterskiego, zgodnie z wolą wyrażoną w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz po spełnieniu warunków określonej specjalności/seminarium. Studenci rozpoczynają zajęcia specjalizacyjne już od pierwszego semestru studiów, w kolejnych semestrach oferta zajęć poszerza się o przedmioty opcjonalne i fakultatywne. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci otrzymują dyplom magistra stosunków międzynarodowych z nazwą ukończonej specjalności.

 

Instytut Studiów Międzynarodowych oferuje następujące specjalności na studiach magisterskich:

 • Współczesne służby dyplomatyczne

Przedmiot Korespondencja dyplomatyczna wyznacza jeden z głównych nurtów nauczania na specjalności, jakim jest uzyskanie przez studenta praktycznych umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu dyplomaty. Cel ten jest realizowany także na takich przedmiotach, jak Praktyka i funkcje konsularne, Rozstrzyganie sporów międzynarodowych oraz Organizacja i technika służby zagranicznej. Przedmiot Umowy międzynarodowe wyposaża przyszłego dyplomatę w niezbędną dla niego wiedzę. Osobną grupę stanowią dwa przedmioty wykorzystujące dorobek zarówno nauk prawnych, jak i politologii: Funkcje organów władzy państwowej w kształtowaniu polityki zagranicznej RP i Polska w organizacjach międzynarodowych. Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania najważniejszych organów ustrojowych współczesnej Polski oraz sposobu prowadzenia dyplomacji wielostronnej. W połączeniu z wiedzą uzyskaną przez studenta na studiach licencjackich, przedmiotach kierunkowych realizowanych w trakcie studiów uzupełniających magisterskich oraz podczas praktyk studenckich (na przykład na placówkach dyplomatycznych oraz w Miisterstwie Spraw Zagranicznych) absolwent specjalności może aspirować do pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, organach administracji rządowej i samorządowej, jak również w sektorze prywatnym i organizacjach pozarządowych.

 • Studia nad bezpieczeństwem globalnym

Specjalność nazwana studiami nad bezpieczeństwem globalnym jest skierowana do zainteresowanych bezpieczeństwem międzynarodowym, rozpatrywanym z perspektywy problemów globalnych współczesności. Nie oznacza to jednak ukierunkowania całej oferty dydaktycznej jedynie na problematykę globalną. Problematyka globalna jest w wielu aspektach ściśle powiązana z zagadnieniami regionalnymi, a dotyczy to zwłaszcza bezpieczeństwa. Celem zasadniczym studiowania na specjalności jest natomiast poznawanie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem znaczenia współczesnych problemów, którym nie można przypisać ani wyraźnych granic politycznych, ani przestrzennych. Punktem wyjścia dla studiów na specjalności jest zatem perspektywa globalistyczna, której poświęcone są odrębne zajęcia dydaktyczne. Świadomość istnienia zjawisk przekraczających perspektywę lokalną i regionalną dostarcza niezbędnej podstawy do analizowania problemów wynikłych zarówno wprost z rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, jak i ze specyfiki kapitalistycznych form gospodarowania. Waga niektórych problemów decyduje o tym, iż są one omawiana w ramach odrębnych zajęć dydaktycznych (wyścig zbrojeń, migracje międzynarodowe). Osobne zajęcia koncentrują się na bieżącej polityce w skali globalnej, dzięki czemu możliwe jest całościowe spojrzenie na współczesne stosunki międzynarodowe w ich politycznym wymiarze, z ukierunkowaniem na analizę procesów wyznaczających kierunki ewolucji polityki światowej. Istotne zajęcia dydaktyczne odnoszą się do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, analizowanego z perspektywy regionów geograficzno-politycznych świata. Problematyka bezpieczeństwa w Afryce, Azji i Ameryce jest bowiem znacząco zróżnicowana, co uzasadnia odrębne podejście do poszczególnych regionów. W znacznej mierze uwieńczeniem procesu dydaktycznego na specjalności jest wiedza uzyskana w ramach zajęć dotyczących problematyki globalnego zarządzania wielopoziomowego, idei sterowania złożonym środowiskiem międzynarodowym w warunkach jego postępującej heterogeniczności.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim

Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem europejskim łączy w sobie dwa zasadnicze wątki: wiedzę o problematyce bezpieczeństwa oraz elementy wiedzy o Europie (europeistykę). Specjalność ta zaplanowana jest tak, aby dostarczyć wiedzy o problematyce bezpieczeństwa w kontekście procesów integracji i dezintegracji w Europie oraz innych zagadnień z obszaru problemowego polityki europejskiej. Student zainteresowany studiowaniem na specjalności odnajdzie w jej ramach wiedzę o strategiach zarządzania Unią Europejską, pozna strategię bezpieczeństwa samej Unii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. W obrębie osobnych zajęć dydaktycznych Unia jest przedstawiana jako aktor współczesnych stosunków międzynarodowych oraz podmiot realizowanej polityki bezpieczeństwa. Aspekt zewnętrznej polityki bezpieczeństwa jest uzupełniony w obrębie specjalności poprzez zajęcia analizujące wewnętrzną politykę bezpieczeństwa Unii. Towarzyszą im także zajęcia poświęcone problemom wewnętrznym państw europejskich, a zwłaszcza ekstremizmowi politycznemu w Europie, który wywiera znaczący wpływ na problematykę szeroko ujmowanego bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw. Swoją specyfiką wykazuje się także zagadnienie migracji w Europie, mogące w znacznym stopniu modyfikować kwestie bezpieczeństwa zarówno Unii, jak i państw europejskich w ogólności. Na tle szeroko ujętych zagadnień bezpieczeństwa student ma możliwość poznania kierunków ewolucji całości projektu politycznego integracji europejskiej, który przeżywa okresy przyspieszenia i spowolnienia, łącznie z fazami kryzysowymi. Całość tejże problematyki europejskiej dostarcza wglądu w możliwe kierunki przyszłościowej ewolucji całego projektu europejskiego. Przyszłość procesów integracji pozostaje oczywiście kwestią otwartą, ale umiejętne włączenia tychże zagadnień w szerokie ramy analizy bezpieczeństwa europejskiego pozwala na dostarczenie solidnego kontekstu pozwalającego na lepszą orientację w problematyce europejskiej.

 • Gospodarka i biznes międzynarodowy

Oferta dydaktyczna w ramach specjalności gospodarka i biznes międzynarodowy stanowi rozwinięcie problematyki zajęć o charakterze ekonomicznym realizowanych przez studentów studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe. Koncepcja specjalności GiBM opiera się na podziale treści kształcenia na dwie osie. Pierwsza z nich zorientowana jest na kwestie teoretyczne i dotyczy czynników oraz uwarunkowań procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie (kraje rozwijające się i pomoc rozwojowa, charakterystyka rozwiązań instytucjonalnych w wybranych systemach gospodarczych, funkcjonowanie rynków finansowych, przebieg procesów integracji gospodarczej w Europie). Druga oś poprzez swoją projektową orientację koncentruje się z kolei na wybranych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania biznesu międzynarodowego (przygotowanie i realizacja transakcji międzynarodowych, analiza atrakcyjności docelowych rynków, strategie korporacji transnarodowych i przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej, inwestycje zagraniczne, zarządzanie potencjałem konkurencyjności firmy i wybranymi procesami biznesowymi, negocjacje biznesowe i etykieta menedżera, praktyczny wymiar idei klastrów).
Wiedza, którą uzyskują studenci specjalności podczas zajęć kierunkowych i specjalnościowych, jest przez nich indywidualnie pogłębiana i rozwijana w toku realizacji oryginalnych projektów badawczych (praca magisterska) w ramach seminarium magisterskiego. Stanowi ono okazję do zaprezentowania obszaru własnych zainteresowań, zaproponowania autorskiej, krytycznej analizy i twórczych rozwiązań wielowymiarowych problemów społeczno-gospodarczych oraz/lub biznesowych przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł (polskich i obcych) oraz jednoczesnym rozwijaniu posiadanego warsztatu metodologicznego niezbędnego dla ewentualnego podjęcia studiów doktoranckich. Możliwość pogłębienia konkretnych obszarów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych istnieje także poprzez wyjazdy na studia na uczelnie zagraniczne (program LLP-Erasmus) oraz krajowe (program MOST). Absolwenci specjalności GiBM dzięki zaawansowanej interdyscyplinarnej wiedzy łączącej aspekty polityczne, prawne, społeczne i kulturowe, umiejętnościom z zakresu analizy teoretycznej i praktycznej wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, własnej aktywności, biegłej znajomości języków obcych oraz kompetencjom społecznym stanowią grono osób przygotowanych do podjęcia pracy zarówno w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych, jak również w administracji lokalnej, regionalnej, krajowej lub unijnej. Absolwenci specjalności GiBM rozumieją także, jaką rolę w ich życiu osobistym i zawodowym odgrywa etyczne postępowanie, samodoskonalenie, innowacyjne myślenie oraz skuteczna organizacja pracy własnej i zespołowej.

 • Dyplomacja publiczna i media

Specjalność dyplomacja publiczna i media oferuje zajęcia z nowej dziedziny badań, znajdującej się na pograniczu stosunków międzynarodowych oraz badań nad mediami i komunikowaniem. Dyplomacja publiczna to proces oddziaływania na publiczność za granicą przez rządy i organizacje niepaństwowe w celu wpływania na opinię publiczną i poprawienia wizerunku państwa bądź jego pozycji w stosunkach międzynarodowych. Program specjalności wprowadza w podstawy wiedzy o dyplomacji publicznej, z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, komunikowania międzynarodowego i public relations. Zawiera również analizę typów i modeli dyplomacji publicznej, prowadzonej w Europie, na rzecz Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych i w wybranych państwach pozaeuropejskich. Szczególna uwaga w ramach zajęć jest poświęcona wykorzystaniu mediów (nadawania za granicę) w dyplomacji publicznej, komunikowaniu globalnemu oraz kształtowaniu marki miejsc, regionów i miast (branding i city diplomacy). Zajęcia w ramach specjalności są prowadzone w sposób aktywizujący studenta. Obejmują trening umiejętności komunikacyjnych w warunkach wielokulturowości oraz negocjacje (z elementami protokołu dyplomatycznego). Studenci przyswajają wiedzę m.in. poprzez studia przypadków. Zajęcia dotyczą także problematyki, która zgodnie z modelem nowej dyplomacji publicznej jest z nią zintegrowana: dyplomacji kulturalnej i gospodarczej. Dzięki temu przygotowują studentów do pracy w administracji, w organizacjach pozarządowych, jak i w biznesie. W ramach specjalności studenci są przygotowywani także do pracy naukowej w trakcie seminarium magisterskiego. Prace magisterskie poświęcone są szeroko rozumianej międzynarodowej komunikacji politycznej, w tym dyplomacji publicznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym, analizie wizerunków państw, kształtowaniu marki (brandingowi).

 • Studia niemieckie

Studia magisterskie w zakresie specjalności studia niemieckie są skierowane do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętego niemcoznawstwa i problematyki państw niemieckiego obszaru językowego (Austria, Szwajcaria). Ponieważ Niemcy to przede wszystkim kluczowy gracz na arenie międzynarodowej – europejskiej i światowej, nie sposób pominąć zagadnień ekonomicznych, a także zaangażowania dyplomacji niemieckiej w proces kształtowania polityki europejskiej. Swoje zainteresowania skupia ona konsekwentnie na jej wymiarze wschodnim. Zmienia się przy tym jego zasięg - wcześniej punktem ciężkości kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dziś przesuwa się on jeszcze bardziej na wschód, do Azji. Zajęcia poświęcone sylwetkom kanclerzy są interesującą propozycją innego sposobu spojrzenia na państwo i jego politykę - z punktu widzenia kształtujących ją osób, ich charakterów i poglądów. Wątek kulturalny podejmują natomiast zajęcia prezentujące osiągnięcia kinematografii niemieckiej – jej ewolucji i znaczenia w samych Niemczech i poza granicami. Uzupełnieniem propozycji dydaktycznej jest zagadnienie kampanii wyborczych, w których znajdują odzwierciedlające zmiany zachodzące w niemieckim systemie politycznym, w tym partyjnym, nowe jakości, nowe stronnictwa na politycznym spektrum czy reorganizacja elektoratu wyborczego. Tematem ciekawym jest rola doradztwa politycznego w kreowaniu polityki zagranicznej państwa. Szczególnie dynamiczny rozwój doradztwa politycznego i tzw. think tanków nastąpił po 1945 r. wraz z narastaniem zimnowojennego konfliktu. Ideą było wykorzystanie i powiązanie pracy naukowców oraz ośrodków akademickich i z politykami i systemem polityczno-administracyjnym, by w sposób systematyczny i wielopłaszczyznowy, a zarazem efektywny kształtować swoje działania na międzynarodowej arenie. Celem, a zarazem motywem wiodącym specjalności studia niemieckie jest ukazanie wielu wymiarów i rodzajów aktywności państw niemieckich, w szczególności Niemiec, które łącząc umiejętnie zasoby i możliwości ze staraniami elit politycznych, a także dzięki aktywności na polach gospodarki, kultury i in. potrafią coraz skuteczniej wykorzystywać swoją smart power w budowaniu światowej pozycji. Ponieważ dziś nieodzownym uzupełnieniem studiów, a zarazem doświadczeniem cenionym na rynku pracy są wyjazdy i staże zagraniczne, wybór specjalności studia niemieckie sprzyja korzystaniu z bogatej oferty stypendialnej, tym bardziej że kontakty z niemieckimi ośrodkami akademickimi i instytucjami są liczne i wszechstronne. Oprócz programów uniwersyteckich istnieje wiele innych form międzyuczelnianej wymiany. W odniesieniu do powyższej kwestii nie zabrakło również zajęć praktycznych zorientowanych na partnerów współpracy. Warto zaznaczyć, że znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna ani wymagana do studiowania na tej specjalności, niemcoznawstwo jest otwarte dla wszystkich.

 • Studia wschodnie

Nasi absolwenci podejmują pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w tym polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej, przede wszystkim na obszarze postradzieckim, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu, wszędzie uchodząc za biegłych specjalistów w problematyce wschodniej. Z powodzeniem odnajdują się również w działalności związanej z handlem zagranicznym oraz w pracy analitycznej. Rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych i miejsce w nich naszego kraju, m.in. projekt Partnerstwa Wschodniego, pokazują, że kierunek wschodni będzie odgrywał coraz większe znaczenie w polskiej polityce zagranicznej. Absolwent specjalności zdobywa pogłębioną wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu. Zajęcia dydaktyczne koncentrują się na problematyce postradzieckiej. Studenci zgłębiają kwestie systemów politycznych państw byłego ZSRR, ich politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, problematykę narodowościową oraz relacje międzycywilizacyjne w regionie. Należy podkreślić, że zajęcia na specjalności prowadzą wykładowcy skupiający swoje badania na problematyce wschodniej, stąd też są one zbieżne z ich profilem naukowym. Studenci mają również możliwość nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, co nie jest jednak warunkiem niezbędnym do studiów na specjalności. Nie do przecenienia jest również obecność na specjalności studentów ze Wschodu – stypendystów polskiego rządu: z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, a nawet Mongolii, co pozwala na poznawanie specyfiki badanego obszaru z innej perspektywy.

 

Egzamin licencjacki i praca magisterska

Termin, zasady dopuszczenia studenta do egzaminu końcowego oraz jego zaliczenie określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Przed rozpoczęciem semestru letniego Rada Instytutu Studiów Międzynarodowych zatwierdza listę zagadnień egzaminacyjnych obejmujących materiał realizowany na przedmiotach obowiązkowych i powiązanych ze specjalnością. Egzamin ma charakter pisemny. Komisja losuje 3 pytania spośród opublikowanej listy zagadnień egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest rozliczenie się ze zdobytych punktów kredytowych i zakończenie studiów. Wymogi dotyczące kształtu pracy i zasad obrony są określone przez Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim i promotora.
Pozytywna ocena z pracy magisterskiej oraz z jej obrony upoważnia do otrzymania na dyplomie ukończenia studiów nazwy określonej specjalności.

 

Wyjazdy zagraniczne i krajowe

Wyjazdy zagraniczne i krajowe z programów LLP-Erasmus i MOST na studiach licencjackich możliwe są maksymalnie na dwa semestry, z wyłączeniem semestrów pierwszego i ostatniego. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich wyjazdy zagraniczne są możliwe maksymalnie na jeden semestr, z wyłączeniem semestrów pierwszego i ostatniego.

 

Praktyka studencka

Praktyka na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich i magisterskich ma charakter opcjonalny tzn. student ma prawo z niej skorzystać. Na studiach licencjackich praktyka powinna być zrealizowana do końca piątego semestru, na studiach magisterskich do końca trzeciego semestru. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez instytucję przyjmującą.

 

Opiekun naukowy

Studenci posiadają opiekuna roku. Dodatkowo rolę opiekuna naukowego na studiach magisterskich pełni promotor pracy magisterskiej. W przypadku studentów wyjeżdżających na wymianę za granicę lub na inną krajową uczelnię rolę opiekuna – doradcy pełnią wspólnie promotor i opiekun roku.

 

Zasady studiowania osób spoza kierunku

Studenci innych kierunków mogą wybierać przedmioty w Instytucie Studiów Międzynarodowych w zależności od wolnych miejsc. Zasady zaliczania przedmiotów są takie same jak dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci programu MOST oraz studenci zagraniczni przebywający na wymianie w ramach programu LLP-Erasmus lub innych umów wybierają dowolne przedmioty i są dołączani do grup konwersatoryjnych bez względu na ich liczebność.

 

Języki obce

Studenci są zobowiązani do uczęszczania na dwa języki obce nauczane w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz dodatkowo na specjalistyczne konwersatoria językowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Liczbę godzin oraz ich poziom określają plan zajęć oraz inne dokumenty.

Student, dysponujący certyfikatem językowym honorowanym w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) oraz zwalniającym go z tamtejszych zajęć, ma prawo na tej podstawie do ostatecznego zaliczenia języka obcego w Instytucie Studiów Międzynarodowych (na taką samą ocenę). Zgłoszenie posiadania certyfikatu musi nastąpić zawsze na początku zajęć. Jeżeli student nabył certyfikat w trakcie semestru, musi zajęcia w tym semestrze ukończyć.

Student stacjonarnych studiów licencjackich jest zobowiązany do nauki dwóch dowolnych języków obcych nauczanych w SPNJO bez grup początkujących. Pierwszy język (wiodący) nauczany jest do poziomu B 1 I, drugi natomiast jest nauczany do poziomu A 2 I. Zajęcia kończą się egzaminem do 6. semestru.

Student stacjonarnych studiów magisterskich jest zobowiązany do nauki jednego dowolnego języka obcego nauczanego w SPNJO. Grupy językowe rozpoczynają się od poziomu B 1 II, a nauka trwa do poziomu B 2 II. Zajęcia kończą się egzaminem do 3. semestru.

Na studiach magisterskich Instytut Studiów Międzynarodowych oferuje lektorat specjalistyczny, kończący się egzaminem (na studiach niestacjonarnych na poziomie C). Certyfikaty językowe nie zwalniają z uczestnictwa i zaliczenia tych zajęć.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich, powracający z zagranicy, zaliczają język obcy/lektorat specjalistyczny, w oparciu o pisemną pracę, będącą na zagranicznej uczelni podstawą zaliczenia zajęć. Praca podlega ocenie wyłącznie pod kątem językowym.

 

Postgraduate Studies Programme (courses in English, Master of International Relations)

Postgraduate studies programme offered by Institute of International Studies contains ca. 1150 hours of courses equivalent to 120 ECTS points. Students have to write M.A. thesis under the direction of a faculty member.

The program is designed to provide students with a significant knowledge in some of the contemporary international issues such as the international system, issues of globalization and regionalization, development economics, international human rights protection, commercial law and international economics. Within seminars students can focus on following issues:
- Diplomatic (D)
- Eastern Studies (ES)
- European Integration (EI)
- German Studies (GS)
- Global Problems (GP)
- International Communication (IC)
- International Economic Relations (IER)

Candidates should have bachelor’s degree in international relations or arts, social, economic and law sciences.

Drukuj PDF